حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری و حسابرسی دولتی

از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 92
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

حسابداری و حسابرسی دولتی

 

از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها  میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در  قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری     می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه  در سراسر اروپا گردید .  وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند .

فهرست

عنوان

صفحه

گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی

 

تاریخچه ………..

………………………………………………………………………………………………………………………

1

دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی ……………………………………………………………………………………….

3

دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری ………………………………………………………………………………….

3

دوران انقلاب صنعتی ……………………………………………………………………………………………………………..

6

حسابداری حرفه ای و حسابرسی ………………………………………………………………………………………….

6

نظام های پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی …………………………………………………………………..

7

حسابرسی در شركتهای تجاری …………………………………………………………………………………………….

8

گفتار دوم : حسابداری چیست ؟

 

مقدمه  ……………………………………………………….

………………………………………………………………………….

10

حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است …………………………………………………………………………………….

 

10

تعریف حسابداری دولتی ……………………………………………………………………………………………………….

11

مشخصات یك موسسه دولتی ……………………………………………………………………………………………….

11

تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی …………………………….

12

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی …………………………………………………………………..

 

2

كاربرد حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………………..

14

استفاده كنندگان حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………

15

مبانی حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………

17

– مبنای نقدی ………………………………………………………………………………………………

18

– مبنای تعهدی ……………………………………………………………………………………………

18

– مبنای نیمه تعهدی ……………………………………………………………………………………

19

– مبنای تعهدی تعدیل شده ………………………………………………………………………..

20

– مبنای نقدی تعدیل شده …………………………………………………………………………..

20

بودجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….

22

كنترل بودجه …………………………………………………………………………………………………………………………

22

مفهوم كارایی و اثر بخشی در بودجه …………………………………………………………………………………….

22

نقطه سر به سر ………………………………………………………………………………………….

………………………….

23

حسابداری بهای تمام شده …………………………………………………………………………………………………….

24

روش های طبقه بندی هزینه ها ……..

……………………………………………………………………………………

26

مراكز هزینه …………………………………………………………………………………………………………….

…………….

27

انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه ……………………………………………………………………………..

27

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

 

مقدمه …………………………………………………………………………………..

……………………………………………….

30

ارتباط حسابداری ، بودجه و پاسخگویی ……………………………………………………………………………….

31

شرایط لازم برای تحقق حداقل

ستاندارد شفافیت بودجه ای ………………………………………………

32

سیستم حسابهای ملی …………………………………………………………………………………………………………..

33

سیستم آمارهای مالی دولت .

………………………………………………………………………………………………..

34

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت ……………………………………………………….

36

تغییر نظام بودجه ریزی در

یران …………………………………………………………………………………………..

36

گفتار چهارم : حسابرسی . . .

 

مقدمه ………………………………………………………………………………..

………………………………………………….

38

تعریف و هدف حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………

39

فلسفه و جایگاه حسابرسی ……………………………………………………………………

………………………………

39

انواع حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………………………

41

تحول در متدولوژی حس

برسی ………………………………………………………………………………………………

44

تحول در هدفهای حسابرسی …………………………………………………………………………………………..

……

46

گفتار پنجم : حسابرسی دولتی

 

اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی ………………………………..

47

شناخت حسابرسان ……………………………………………………………………………………….

………………………

48

اقدامات عمومی و كلی حسابرسان در محل كار ……………………………………………………………………

49

نكات كلی در حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………..

51

سیر تحول تاریخی در متدولوژی دیوان محاسبات كشور ……………………………………………………..

53

برنامه حسابرسی سنتی ………………………………………………………………………………………………………….

56

1- روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت ) ..

58

2- برنامه حسابرسی دفاتر ……………………………………………………….

59

3- برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی ……………….

61

4- برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنوتی …………………………..

62

5- برنامه حسابرسی تضمینات ………………………………………………..

62

6- برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار ……………………

64

7- برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی ………………………………………..

65

ساختار نظارت در نظام اداری و مالی كشور ………………………………………………………………………….

66

الف- واحدهای درون سازمانی …………………………………………………

66

ب- واحدهای برون سازمانی ……………………………………………………

69

ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح كشور …………………………………………………….

72

الف- وزارت ام

ر اقتصادی و دارایی …………………………………………

72

ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی …………………………………………

73

ج- سازمان بازرسی كل كشور …………………………………………………

74

د- سازمان ح

اظت محیط زیست …………………………………………..

74

گفتار ششم : حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی

 

حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی …………………………………………………..

75

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

78


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]PDF: پروژه بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع …

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در 2018-04-26 ﺳﺎﻋﺖ 10:04. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺒﺎرداری در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ ﺻﻔﺤﻪ 1: ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و. اﻧﺒﺎرداری در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ. ﻓﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ WORD اﺳﺖ. ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ. در 146 ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد. ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد. ﻓﺎﯾﻞ word ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ q. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺒﺎرداری در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ q …

پایان نامه بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی …

پایان نامه بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت سال 1381 مقدمه : گام نخست براي هر تحقيق انتخاب يك موضوع تحقيق مي باشد كه به صورت يك فكر در ذهن محقق شكل مي گيرد و بايستي موضوعي كه انتخاب مي كنيم برا.

پایان نامه بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی …

چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد . در طی بررسی …

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان …

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ – دسته: حسابداری. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 2026 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 250. دانلود پایان نامه رشته حسابداری. بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک. (بصورت جامع و کامل در قالب 250 صفحه). * آپدیت جدید: 102 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان: ). چکیده: موضوع تحقیق بررسی …

تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی …

۱۷ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود تحقیق در مورد بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک،. در قالب word و در 164 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پیش گفتار. فهرست مطالب. فهرست اشکال. فهرست ضمائم. چکیده. فصل اول: کلیات. مقدمه. تعریف موضوع تحقیق. اهمیت و ارزش تحقیق. اهداف تحقیق. کاربرد نتایج تحقیق.

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان …

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک: به درخواست دانشجویان عزیز فایل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک به سایت اضافه شد. دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (بصورت جامع و کامل در قالب 250 صفحه) * آپدیت جدید: …

بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان …

دانلود فایل موضوع تحقیقی كه در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد.

تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی …

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – تحقیق بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک (1189):تحقیق بررسی سیستم انبارداری تحقیق بررسی سیستم خرید تحقیق بررسی سیستم انبارداری شرکت بررسی سیستم انبارداری بررسی سیستم خرید شرکت بررسی سیستم خرید بررسی سیستم انبارداری شرکت.

پژوهش بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان …

۸ فروردین ۱۳۹۷ – پژوهش بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک (19857):دانلود خرید و انباری دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل و اطلاعات ادبیات موضوع نتیجه گیری و پیشنهادات ضمائم منابع محدود روش تحقیق نیازهای نامحدود بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک.

دانلود قالب متحرک پاورپوینت «زمین» رایگان – پرشین فایلز

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ – برسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک بررسی تخصصی محصول مالی مجتمع&nbs… . – بازرگان ، الهام (۱۳۸۱) بررسی سیستم خرید انبارداری کارخانه ذوب آهن اصفهان موسسه آموزش عالی شیخ بهائی حافظ نیا محمدرضا (۱۳۷۷)… کامل: پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک تعداد صفحات: 150 توضیحات: جهت اخذ درجه …

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.
جهت درك مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنیم كه پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراكی است كه ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلی یك فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B  و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درك شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مكانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار……………1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده …………………………………………………. 3

وام های ارتباطی شاخص ……………………………………………………………………………………………………….. 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا …………………………………………………………………………………………….. 8

پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه ……………………………………………………… 13

بهره واقعی و دوره بهره …………………………………………………………………………………………………………… 16

ابزارهای مالی بكار برده شده در پول خارجی ( ارز) …………………………………………………………….. 18

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم بایگانی – canavis

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی بهره و حسابداری تورم بایگانی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 24. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده 3. وام های ارتباطی شاخص 5. بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا 8. پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه 13.

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم – canavis

۸ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم: Receive special discounts for purchasing پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم using our special service. We put some valuable stuff around پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم on our several websites. Have you ever downloaded the پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم file? اگر نمی دانید …

تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم – canavis

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم: آیا با خرید تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم به صورت اینترنتی خطری متوجهم نخواهد بود؟ » {پارسی فایل} (پارسی فایل) – بزرگترین مرکز فروش مقاله و پایان نامه و گزارش کارآموزی پیرامون تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم ~ پارسی فایل ~ پارسی فایل Receive …

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم|surf

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم. بهره و حسابداری تورم: پیشگفتار: این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد. جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در …

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|task – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداري تورم|goldfile – xo1.ir

پروژه مالی بهره و حسابداري تورم تعداد صفحات : 24 پيشگفتار: اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد. جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل …

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|raj – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|note – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم |page – xo1.ir

دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری, دانلود پایان نامه با فرمت doc, دانلود پروژه مالی بهره و حسابداری تورم.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|thymus – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.
جهت درك مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنیم كه پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراكی است كه ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلی یك فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B  و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درك شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مكانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار……………1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده …………………………………………………. 3

وام های ارتباطی شاخص ……………………………………………………………………………………………………….. 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا …………………………………………………………………………………………….. 8

پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه ……………………………………………………… 13

بهره واقعی و دوره بهره …………………………………………………………………………………………………………… 16

ابزارهای مالی بكار برده شده در پول خارجی ( ارز) …………………………………………………………….. 18

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم بایگانی – canavis

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی بهره و حسابداری تورم بایگانی. فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 24. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده 3. وام های ارتباطی شاخص 5. بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا 8. پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه 13.

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم – canavis

۸ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم: Receive special discounts for purchasing پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم using our special service. We put some valuable stuff around پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم on our several websites. Have you ever downloaded the پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم file? اگر نمی دانید …

تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم – canavis

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم: آیا با خرید تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم به صورت اینترنتی خطری متوجهم نخواهد بود؟ » {پارسی فایل} (پارسی فایل) – بزرگترین مرکز فروش مقاله و پایان نامه و گزارش کارآموزی پیرامون تحقیق پروژه مالی بهره و حسابداری تورم ~ پارسی فایل ~ پارسی فایل Receive …

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم|surf

پروژه مالی- بهره و حسابداری تورم. بهره و حسابداری تورم: پیشگفتار: این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد. جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در …

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|task – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداري تورم|goldfile – xo1.ir

پروژه مالی بهره و حسابداري تورم تعداد صفحات : 24 پيشگفتار: اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد. جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل …

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|raj – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|note – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم |page – xo1.ir

دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری, دانلود پایان نامه با فرمت doc, دانلود پروژه مالی بهره و حسابداری تورم.

پروژه مالی بهره و حسابداری تورم|thymus – xo1.ir

دانلود فایل این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

طرح احداث شركت ماكارونی

طرح احداث شركت ماكارونی

طرح احداث شركت ماكارونی

مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، كشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به كار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماكارونی عادت كرده اند اتخاذ سیاست خود اتكایی در جهت میل به استقلال اقتصادی كشور ایجاب می كند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی طرح توجیهی صنعتی

توضیحات کامل

طرح احداث شركت ماكارونی

 

مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، كشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به كار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماكارونی عادت كرده اند. اتخاذ سیاست خود اتكایی در جهت میل به استقلال اقتصادی كشور ایجاب می كند كه تولید ماكارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمایت قرار گیرد كه امكانات جالبی برای تهیه انواع ماكارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماكارونی برای تولید آن ضمن اینكه گام مهمی در جهت توسعه كشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین كشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماكارونی در نقاط مختلف كشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.

امید است با بهره برداری از این كارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به كشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.

 ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:

 گزارش زیر نتایج آمارگیری از كارخانجات رشته ماكارونی سازی ایران می باشد. از 78 كارخانه تهیه رشته و ماكارونی كه تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگیری به عمل آمده است.

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:

تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشكالات تهیه مواد بسته بندی و اشكالات تولیدی( شامل اشكالات فنی كمبود قطعات یدكی) با بررسی كه در مورد اشكالات اساسی كارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت كه در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشكال اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی كارگاههای ماكارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.

وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماكارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماكارونی در كارخانجات تولیدی میكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته میشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.

1ـ تعداد واحدها وضع مالكیت بصورت در صد كارخانجات بر مبنای تعداد در كل و همچنین تعداد كاركنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد.


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی

مقاله حاضر درباره طرح احداث شرکت ماکارونی می باشد که اطلاعاتی میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی، روش کار و نحوه فرآیند، ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید)، محاسبه کل هزینه تولید و اطلاعات مربوط به بازار محصول و … نیاز دارد. احداث یک واحد ماکارونی به ظرفیت هفتصد و پنجاه تن در سال در شهرستان کرج مورد تقاضا است.

طرح احداث شرکت ماکارونی | ایمبوک – www137

طرح توجیهی پیرامون، طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی، طرح توجیهی احداث شرکت ماکارونی، کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی، امکان سنجی احداث شرکت ماکارونی، دانلود طرح توجیهی احداث شرکت ماکارونی، برآورد هزینه… دانلود طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی. دانلود طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی، احداث شرکت ماکارونی، …

طرح توجیهی احداث شرکت ماکارونی | ایمبوک

لینک دریافت فایل… فایل در قالب WORD است. در 48 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. این صفحه مختص به طرح توجیهی احداث شرکت ماکارونی نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |طرح توجیهی احداث شرکت ماکارونی| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید. …لینک دریافت فایل.

پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار شرکت …

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت ماکارونی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار و business plan در مورد شرکت ماکارونی شامل طرح های رایگان و به روز شده.

کاملترین فایل طرح احداث شرکت ماکارونی | net77.ir

۲ فروردین ۱۳۹۷ – کاملترین فایل طرح احداث شرکت ماکارونی on net77.ir | ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایماینک شما با جستجوی ((طرح احداث شرکت ماکارونی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -طرح احداث شرکت ماکارونی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب طرح احداث …

[PDF]ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻦ در ﺳﺎل 1000

خلاصه طرح : موضوع طرح: تولید ماکارونی با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال. نوع تولیدات : ماکارونی. تعداد شاغلین : ۱۶ نفر. مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال). سرمایه گذاری کل طرح: ۱۰. سرمایه گذاری ثابت : ۶۰۲۰. سرمایه در گردش : ۱۵۰. در آمد سالیانه: ۳۰۰۰. سود ويژه: 414. دوره بازگشت سرمایه : ۵۰ ماه. نرخ باز دهی سرمایه : ۲۶٪ …

دانلود فایل کامل کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی | ramin

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود فایل کامل کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی on ramin | امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی کارافرینی طرح احداث شركت ماكارونی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.کارافرینی …

طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی | onq810 – 30link.ir

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ – طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی on onq810 | دانلود طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی، در قالب word، به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمايه گذاری كل, دوره بازگشت سرمايه, فضای مورد نیاز, اشتغال زايي, سهم تسهيلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان… ادامه مطلب.

برترین فایل طرح احداث شرکت ماکارونی | msj697

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ – برترین فایل طرح احداث شرکت ماکارونی on msj697 | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی طرح احداث شرکت ماکارونی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.طرح احداث شرکت ماکارونی ادامه مطلب.

طرح احداث شركت ماكارونی نهایی – یک دو سه پروژه

توضیحات. عنوان: طرح احداث شركت ماكارونی نهایی. فصل اول كلیات طرح تهیه ماكارونی; مقدمه; نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی; فرآورده های تولیدات كارخانجات رشته و ماكارونی; میزان مواد اولیه مصرفی كارخانجات ماكارونی; آرد دو صفر و صفر; پراكندگی واحدهای ماكارونی در چند شهر ایران; ردیف; نمودار‌پراكندگی‌واحدهای ماكارونی در چند …

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف

رشته حسابداری
گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف
محل کارآموزی دفتر خدمات ارتباطی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف

تاریخچه پست‌:

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بكارگیری شبكة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تداركات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانك مركزی ایجاد كند. این مصوبه كه شالوده كلی فعالیتهای پست مالی را تشكیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امكان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانكی كشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد كند در ادامه با تشكیل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شركت پست جمهوری اسلامی ایران منفك و به پست منتقل گردید.

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد كه دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.

طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه‌های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می‌شد. در سال 1362 گروهی از كارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه‌اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ك پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله‌های پستی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكیل شركت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانك مركزی از جمله وظایف شركت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شركت پست ارائه می‌شد.) پست به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یك بانك دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد كه طی این مدت كوتاه از زمان تاسیس خود  با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانكی توانسته است در عرصه بانكداری به وظایف خود عمل كند.

خدماتی كه در حیطه اختیارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:

1-   خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی

2-   افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار

3-  افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چكهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌ها مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مشابه.)

4-   توزیع كالا و و اریز وجوه آن به حساب صاحب كالا

5-   پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل كار یا سكونت آنان

6-   انجام خدمات مربوط به كارتهای اعتباری

7-   انجام خدمات مربوط به كارتهای اعتباری

8-   انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری

9-  انجام خدمات و اسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسری دانشگاهها و …

فهرست مطالب

 

تاریخچه پست‌.. 1

ضرورت شكل‌گیری پست.. 3

خط مشی‌های اساسی و سیاستهای پست.. 5

خدمات و فعالیتهای پست.. 6

اعتبارات.. 7

اهیمت اقتصادی اعتبار. 8

انواع اعتبار. 9

چگونگی دریافت اعتبار و نظارت بر نحوة استفاده از آن.. 12

تقسیم اعتبار بر حسب مدت اعتبار. 15

حد و میزان اعتبا ر. 15

اعتبار متعدد و مختلف… 16

تسهیلات اعتباری.. 18

اقسام عمده پیش پرداختهای تضمین نشده بانكها 20

اوراق اعتباری.. 22

اعتبار مصرفی.. 25

روند اعطای وام فروش اقساطی در پست.. 32

مراحل تكمیل فرم قرارداد فروش اقساطی.. 33

ثبت بیمه كالای موضوع مضاربه. 39

مساقات.. 41

عملیات حسابداری مساقات.. 42

فصل حقوق و دستمزد 44

حقوق پایه 44

حق بیمه‌های اجتماعی 45

كسور توافقی 46


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف|tags

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف محل کارآموزی دفتر خدمات ارتباطی.

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | مارجین دانلود

۱ اسفند ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | آذرافروز دانلود

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | خروس دانلود

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | مارکت دانلود

۲ اسفند ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | ماه دانلود

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | مصطفی دانلود

۱ اسفند ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | شیراز دانلود

۱ اسفند ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | نرگس دانلود

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف | لیف دانلود

۲ اسفند ۱۳۹۶ – گزارش کارآموزی حسابداری اداره پست و تلگراف. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 65 صفحه. تاریخچه پست: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب …

پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

حسابداری عبارت است از شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

 

حسابداری عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.  حسابداری به عنوان یك نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است كه مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد. «حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتكا دارند كه این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یكی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسك سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه , تحقیق , مقاله پروژه مالي شركت كالاي پزشكي شيراز

حسابداري عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي …

خرید و دانلود پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز | net77.ir

۲ فروردین ۱۳۹۷ – خرید و دانلود پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز on net77.ir | امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدمحقق گرامی،شما با جستجوی پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز – فروشگاه …

۲۴ مهر ۱۳۹۶ – عنوان. پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز. مقدمه. حسابداری عبارت است ازشناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در …

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز – مقاله، پرو …

دانلود پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز حسابداری عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داد.

پروژه مالي شركت كالاي پزشكي شيراز|h

بار دیگر فایلی برتر در مورد پروژه, پایان نامه, تحقیق, کار اموزی, کار اموزی ,حسابداری ,پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز,پروژه مالی ,شرکت ,کالای ,پزشکی ,شیراز.

دانلود پایان نامه پروژه مالي شركت كالاي پزشكي شيراز – پایان …

دانلود پایان نامه پروژه مالي شركت كالاي پزشكي شيراز. مقدمه. حسابداري عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

دانلود پایان نامه پروژه مالي شركت كالاي پزشكي شيراز|slip – …

دانلود فایل پایان نامه حسابداری,پایان نامه کارشناسی حسابداری,پایان نامه ارشد حسابداری,رشته حسابداری,تحقیق حسابداری,پروژه مالي شركت كالاي پزشكي,دارائي = بدهي + سرمايه.

دانلود فایل کامل پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل …

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – پروژه مالی شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسام شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبه صفحه دانلود فایل(پروژه مالی شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسام)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس… برترین فایل پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز هموطنان گرامی سلام.

پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز word – داناکده

پروژه مالی شرکت کالای پزشکی شیراز word. مقدمه حسابداری عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی …

دانلود پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز – خرید آنلاین و …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این …

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

 

چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

 

فهرست مطالب

ـ چكیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل اول : كلیات پژوهش

1ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1ـ2ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1ـ4ـ اهداف پژوهش …  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1ـ5ـ فرضیه های پژوهش . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1ـ6ـ روش پزوهش. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1ـ7ـروش جمع آوری اطلاعات . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1ـ8ـ قلمرو پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1ـ9ـ متغیر های پژوهش. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ10ـ محدودیت های پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ11ـ تعریف واژگان واصطلاحات كلیدی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ12ـ ساختار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

2ـ1ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2ـ1ـ3ـ تعریف گزارشگری مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ5ـ گزارشگری مالی در ایران . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2ـ1ـ6ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الكترونیك. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگری مالی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسی در گزارشگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2ـ1ـ11ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2ـ1ـ12ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

2ـ1ـ13ـ محدودیت های گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

2ـ1ـ14ـ گزارشگری مالی دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ18ـ مبانی حسابداری دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ19ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداری حساب مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهای مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2ـ1ـ22ـ ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی . . . . . . . . . . . . .44

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها

2ـ2ـ1ـ شهرداری ها بحث نظری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

2ـ2ـ2ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی.  .51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

2ـ2ـ5ـ خصوصیات ، محسنات و كاربرد حسابداری شهرداری ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

2ـ2ـ6ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . .56

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

2ـ2ـ9ـ حسابداری بودجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

گفتار سوم : پیشینه پژوهش  

2ـ3ـ1ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری های استان كردستان و آذربایجانغربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

2ـ3ـ2ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران. . . . . . . . . . . . . . . . .70

2ـ3ـ3ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی . . . . . . . . .71

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزیابی مدیریت از كنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران.72

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3ـ1ـ دیباچه . . . . . . .  … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ2ـ جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ3ـ تعیین حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

3ـ4ـ متغیرهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ5ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ6ـ روش پژوهش . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

3ـ7ـ روش گردآوری اطلاعات . .  . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

3ـ8 ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ1ـ روایی پرسشنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ2ـ پایایی ابزار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

3ـ10ـ آماره آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

4ـ2ـ توصیف نمونه آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

4ـ2ـ1ـ جنسیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

4ـ2ـ2ـ میزان تحصیلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ3ـ رشته تحصیلی . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ2ـ5ـ سمت سازمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ3ـ آزمون فرضیه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضیه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4ـ4ـ فرضیه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

4ـ5ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

5ـ2ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5ـ3ـ پیشنهادها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ1ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ2ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

منابع 

منابع . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

فهرست جداول

1-1 مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین 28

1-3 تعداد كاركنان مورد نظر …………. 76

2-3 پرسشنامه، توزیع شده ……………. 78

1-4 جنسیت ………………………… 92

2-4 توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات 93

3-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی ………. 93

4-4 توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت 94

5-4 توزیع فراوانی بر اساس سمت سازمانی .. 94

6-4 نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 97

7-4 نتایج آزمون فرضیه دوم …………. 100

8-4 نتایج آزمون فرضیه سوم …………. 103

9-4 جمع بندی یافته‌های پژوهش ……….. 106..


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. چکیده : این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان …

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری …

چرخش حساب بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان شهرداری گردش مالی سیستم اطلاعات حسابداری zip حساب مالی. … مطلوب، استان، پایان نامه رشته گزارشگری، تحقیق پیرامون گزارشگری، گزارشگری، تحقیق گزارشگری، اردبیل، سیستم اطلاعات، پایان نامه پیرامون گزارشگری WORD 150.

مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات …

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها. چکیده : این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از …

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری …

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل. ۵,۰۰۰ تومان. افزودن به سبد … شهرداریها به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش میکنند گزارش عملکرد خود … نیافته را تشکیل داده باشد و بودجه مصوب ابلاغ شده از شهرداری ها برای سال مالی بالاشامل ماده‌های مختلف همچون …

پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

این پژوهش به ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه مالی شهرداریهای استان اردبیل پرداخته و هدف آن تجزیه و تحلیل وضعیت سامانه گزارشگری مالی شهرداریهای استان و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود گزارشگری مالی از لحاظ سامانه های حسابداری مالی ، تامین اعتبار و سامانه خزانه داری و اموال شهرداریهای می باشد. نتایج نشان داد که سامانه …

دانلود تحقیق بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم …

دانلود تحقیق بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل.

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری …

دانلود فایل این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود.

بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري …

دانلود پروژه دانشجویی بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل. فهرست جداول. 1-1 مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين 28. 1-3 تعداد كاركنان مورد نظر …………. 76. 2-3 پرسشنامه، توزيع شده ……………. 78. 1-4 جنسيت ………………………… 92. 2-4 توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان …

دانلود بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات …

۱۵ مهر ۱۳۹۴ – دانلود بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل، رساله کامل کارشناسی حسابداری، دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد.

خرید آنلاین پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری …

۱ فروردین ۱۳۹۷ – شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی سیستم حسابداری شهرداری ها وارد… برترین پکیج پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل – دانلود فایل ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه …

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 87
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار

 

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:

بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .

 چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار – canavis

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار: لیست جدیدترین مقالات پیرامون پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار رسید. We update our website every day. Visit پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار to buy new material around پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار. خرید مقالات و ترجمه مقالات با عنوان پروژه مالی شرکت باربری …

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار – canavis

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار 87 ص. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 87. مقدمه. در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز …

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار – canavis

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ – پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار: You can now download and download پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار from here. تنها در سایت ما می توانید مقالاتی با کیفیت عالی مطلوب با عنوان پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار پیدا کنید. There is no longer any need for graduate theses to formulate theses. By visiting …

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار – canavis

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار. تعداد صفحات: 129. نوع فایل: word (قابل ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه. مقدمه. در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار است که …

پروژه مالی درباره شرکت باربری وحیدبار – canavis

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ – پروژه مالی درباره شرکت باربری وحیدبار: برای دیدن بهترین مقالات درخصوص پروژه مالی درباره شرکت باربری وحیدبار به سایت ما مراجعه نمایید. » مقاله نو — مقاله نو [مقاله نو] – Get an instantaneous پروژه مالی درباره شرکت باربری وحیدبار one click ~ [مقاله نو] اگر وقت کافی برای تدوین پروژه خود با عنوان پروژه مالی …

پروژه مالی شركت باربري وحيدبار|like

بار دیگر فایلی برتر در مورد دانلود پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار,تحقیق پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار,مقاله پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار,پروژه مالی شرکت باربری و.

پروژه مالی شرکت باربری وحید بار|lunch – xo1.ir

پروژه مالی شرکت باربری وحید بار. فایل: پروژه مالی شرکت باربری وحید بار. پروژه مالی شرکت باربری وحید بار. این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 127 صفحه می باشد. مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده …

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار|hug – xo1.ir

توضیحات کامل. پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار. در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام …

برترین فایل پروژه مالی شركت باربری وحید بار | بی زد مقاله

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ – برترین فایل پروژه مالی شركت باربری وحید بار on بی زد مقاله | هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(پروژه مالی شركت باربری وحید بار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروژه مالی شركت باربری وحید بار}را دانلود خواهید کرد پروژه مالی شركت باربری وحید…

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار | elmiMARKET | علمی مارکت

مقدمه. در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره …

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران

پیش‌بینی عنصر كلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 87
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS)  و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام  در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران

 

پیش‌بینی عنصر كلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل كنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌كند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌كنند:

تصمیم‌واقعی: تصمیمی كه فرض می‌كند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور كلی هدف از پیش‌بینی كاهش ریسك در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسك را به طور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.

یكی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد كه تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفك آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است كه سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد كه هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات  و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتكا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیكن اینكه كدام اطلاعات و متغیرها كه تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است كه محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف كرده‌اند.

 

فهرست:

فصل اول: كلیات تحقیق………………………………………………………………………………….

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….

3-1- تعریف مسأله………………………………………………………………………………………

4-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….

5-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….

6-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………..

7-1- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………..

8-1-واژه‌های كلیدی…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………..

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-2- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام…………………………………..

3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم     

4-2- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام        

5-2- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده………………………………………………………

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………..

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-3- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………..

4-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………..

5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………..

6-3- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………….

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-4- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق……………………………….

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………….

1-5- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………….

2-5- نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………

3-5- نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..

4-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………..

5-5- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..

6-5- پیشنهادات در جهت تحقیق آتی………………………………………………………………

منابع و مآخذ به كار رفته در تحقیق………………………………………………………………..


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

[PDF]بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

شده است . هدف این پژوهش بررسی ارتباط. نسبت سودآتی به قیمت هر سهم. با رشد سود و ریسک. بوده و. نمونه. پژوهش. شامل. ۹۴. شرکت از. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …. P/E. پیشرو. )آینده نگر(. ضریب. P/E. پیشرو، برابر با نسبت قیمت کنونی سهام به برآورد. EPS. سال آینده است. برای آنکه ضرایب. P/E. میان شرکت ها قابل مقایسه.

[PDF]برای در مقایسه با نسبت بینی نسبت بررسی قابلیت پیش …

توسط فرشی – ‏2013
بررسی قابلیت پیش. بینی نسبت. PEG. در مقایسه با نسبت. P/E. برای. تعیین قیمت سهام در شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق. بهادار تهران. شهناز مشایخ … سهام. مطلوب. پديدار. شده. است . نسبت. PEG. به. صورت. ضريب. قیمت. به. سود. هر. سهم. تقسیم. بر. نرخ. رشد. مورد. انتظار. آن. تعريف. می. شود . اين. نسبت. مبتنی. بر. نسبت.

[PDF]دریافت

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ – سود آوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند. و در این بین نسبت بازده دارایی و ….. نمی باشند. باقرزاده. (۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر بازده سهام. در بورس اوراق بهادار. تهران. نسبتهای ارزش دفتری به قیمت. بازار و سود به قیمت. هر دو نسبت با بازده سهام رابطه منفی. معنی دار دارند.

بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت …

پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به …

[DOC]بررسي و مقايسه قيمت واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي مشمول …

در اين پژوهش، قيمت واگذاري سهام شرکت هاي دولتي مشمول خصوصي سازي در سه سال با قيمت محاسبه شده سهام آنها برمبناي مدل علمي، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، از بين مدل هاي ارزشيابي سهام از ديدگاه شرکت هاي قابل مقايسه، مدل نسبت قيمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت هاي مشابه انتخاب شده، …

[DOC]P/E يا نسبت قيمت به سود يكى از افزارهاى قديمى و عموماً پر …

همان گونه كه از نام آن پيدا است، براى محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مى شود.غالباً P/E در تاريخ هايى محاسبه مى شود كه … تفاوت عمده اى بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات داده هاى تاريخى واقعى در مقايسه با برآوردهاى تحليلگران مالى استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به …

بررسی رابطه سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود هر سهم با ارزش …

اویرایش شده بررسی مقایسه‌ای تاثیر شاخص‌های سودآوری بر قیمت بازار سهام در طیف‌های مختلف فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران … نوع رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و مدل ترکیبی ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا پایان 1387 را بررسی …

بررسی تاثیر P/E, EPS و DPS بر شاخص قیمت سهام شرکت …

این تحقیق به بررسی اثر سود هر سهم، نسبت قیمت بر سود و سود تقسیمی بر روی شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی سال های 1383 تا 1389 را بررسی می کند. یکی از دغدغه های بزرگ و مهمه هر جامعه ای بهره وری سرمایه می باشد. این تحقیق بررسی و بیان می کند که اهمیت شاخص قیمت سهام در چه حدی …

[DOC]رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود بالا و كيفيت سود پايين). دکتر ساسان مهرانی/ دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دکتر غلامرضا کرمی/استاديار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. علیرضا ساسانی/ کارشناس ارشد …

[PDF]ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ارزش اﻓﺰود. ه اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻻﻳﺶ. ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ …. را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺪل. ﻫﺎي. اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد . ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﮔﺰارﺷﻬ. ﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮد ﮔﺰارش. ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ. از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي …

دانلود پروژه حسابداری مالی

دانلود پروژه حسابداری مالی

دانلود پروژه حسابداری مالی

در این پروژه تلاش شده که از مبانی اساسی حسابداری تا پیشرفته توضیح کامل داده شود تعاریف مختلف حسابداری و احتیاجات اولیه بشر به حسابداری و شاخه ها ی حسابداری در تعریف این پروژه گنجانده شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 28
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

حسابداری مالی

 

در این پروژه تلاش شده که از مبانی اساسی حسابداری تا پیشرفته توضیح کامل داده شود . تعاریف مختلف حسابداری و احتیاجات اولیه بشر به حسابداری و شاخه ها ی حسابداری در تعریف این پروژه گنجانده شده است . توضیح مختصری از حیابداری و نحوه کاربرد آن در بیان موضوع توضیح داده شده است . در شرح مختصر واحد تجاری تعاریفی از دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام گفته شده است در صورتهای مالی اساسی که شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه وجود دارد .

از سود و مفهوم کلی سود و شناسایی سود در زمان فروش یا نسیه گفته شده که چگونه  روزنامه یا دفتر کل (T) آنها نوشته می شود . در آخر بستن حسابها چه دائمی و چه موقت نیز تعریف شده است  . از کنترل های داخلی و روش های آن نیز بیان شده است . نحوه ی نگهداری موجودی ها چه دائمی وچه ادواری و چه fifo و lifo و میانگین نیز به طور خلاصه گفته شده است

فهرست مطالب : 

مقدمه

چکیده

بیان موضوع

تعریف موضوع

شرح مختصری از عملیات تجاری که آثار مالی دارند

سرفصل های حسابداری مالی

تعریف عملیات مالی و ثبت آن شناسایی سود و بستن حسابها

کنترل های داخلی

نحوه نگهداری موجودیهای کالا و روش ارزیابی آن

فرم ها

منابع و مأخذ


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پروژه مالی | پروژه حسابداری | دانلود رایگان پروژه

بانک پروژه های رشته حسابداری. این پروژه ها شامل پایان نامه های حسابداری، گزارش کارورزی حسابداری و پروژه های درسی رشته حسابداری می گردند. دانلود برخی از پروژه ها رایگان بوده و برخی پس از پرداخت هزینه قابل دانلود خواهند بود.

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری – پروژه دات کام

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود رایگان پروژه مالی رشته حسابداری با فرمت قابل ویرایش و لینک مستقیم.

دانلود پروژه مالی حسابداری

پروژه مالی حسابداری ، دانلود پروژه مالی حسابداری برای دانشجویان رشته حسابداری پروژه مالی رایگان .دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد موضوعات پروژه مالی حسابداری موضوعات پروژه مالی حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری مقطع کاردانی دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری کاردانی پروژه مالی رشته حسابداری مقطع کارشناسی دانلود رایگان …

دانلود رایگان پروژه مالی رشته حسابداری | همیارپروژه نوین

۱۷ آذر ۱۳۹۵ – عنوان پروژه : پروژه مالی شرکت آریان قالب بندی : word 2003 ، excel ، power point قیمت : رایگان شرح مختصر : موسسه تجاری آریان دریکم آذر ماه سال ۱۳۸۵ توسط آقای آریان تاسیس شد. هدف از تاسیس این موسسه خرید وفروش کالاهای تجاری خانگی مانند: تلویزیون و … میباشد و هر دوره مالی آن ۴ ماهه میباشد. این موسسه دارای …

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری. دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری و انواع محصولات مربوط به رشته حسابداری مقطع کاردانی و کارشناسی در این سایت مقدور است.

دانلود رایگان پروژه مالی سيستم حسابداری در بيمه | پروژه ها

در بخش اول پروژه مالی سيستم حسابداری در بيمه بشرح دفاتر و فرم های مورد نیاز پرداخته که عبارتند از : راي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه.

دانلود پروژه مالی حسابداری – آی آر حسابداران

دانلود پروژه مالی حسابداری بهترین موضوعات پروژه مالی حسابداری برای مقطع کاردانی و کارشناسی حسابداری با فرمت word پروژه مالی حسابداری حقوق و دستمزد. دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری شرکت تولیدی و بهای تمام شده و خرید پروژه مالی رشته حسابداری سفارش تهیه پروه حسابداری تجزیه وتحلیل صورت های مالی و نسبت ها فایل …

دانلود پروژه مالی حسابداری + مقطع کاردانی و کارشناسی – آپارات

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – آی آر حسابداران برای دانلود پروژه مالی حسابداری برای مقاطع کاردانی و کارشناسی حسابداری به ادرس زیر سر بزنید .www.irhesabdaran.ir/cat/14 دانلود پروژه م.

دانلود مقاله جزوه منابع علمی کتاب های الکترونیک حسابداری … …

hs100-مقاله حسابداری : تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار · hs101-مقاله حسابداری تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری · hs102-بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار …

دانلود پروژه مالی حسابداری

دانلود پروژه مالی حسابداری – دانلود پروژه مالی حسابداری+موضوع پروژه مالی رشته حسابداری+پروژه مالی حسابداری حقوق و دستمزد+رایگان.